Beleidsplan:

Het bestuur streeft naar het bereiken van haar doelstellingen met het volgende beleid:
 • Voor het in stand houden van de collectie en de stichting onderhoudt de stichting een bestand met donateurs die de stichting jaarlijks financieel ondersteunen;
 • Voor het kunnen laten rijden met haar rijtuigen onderhoudt de stichting een relatie met één of meer stalhouders in Groningen of omgeving;
 • Voor het kunnen laten rijden restaureert de stichting die rijtuigen van haar collectie, welke nu in te slechte staat daarvoor zijn.
 • Om restauraties te bekostigen worden ook fondsen gezocht.
 • Bij gelegenheid wordt de publiciteit gezocht om later makkelijker geld te kunnen inzamelen, maar ook om het kunnen rijden met de koetsen onder de aandacht te brengen.
 • Tevens werkt de stichting samen met andere andere partijen als de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij, en Museum Nienoord, borg en nationaal rijtuigmuseum.

Werkzaamheden

Het bestuur heeft de afgelopen jaren in dit kader de volgende activiteiten en werkzaamheden ontplooid:
 • Op het gebied van P.R. zijn er nieuwe donateurs gezocht, donateurbulletins uitgebracht en is de website vernieuwd (www.koetsewagen.nl). Daarnaast genereerden we publiciteit via de media.
 • Op het gebied van de collectie is deze geschouwd en is er werden diverse restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, voor een deel zelf, voor een deel uitbesteed. Een nieuwe set rijtuingen ging het restauratie-traject in.
 • Op het gebied van de fondsenwerving hebben we een aantal giften gekregen welke zijn besteed aan restauratiewerkzaamheden. Dit gebeurt door het doen van subsidieverzoeken voor concrete (deel-)restauraties bij fondsen, stichtingen, verenigingen, overheden, en bedrijven. Doel is geld te ontvangen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat, tenzij deze symbolisch is.
 • Op het gebied van het laten rijden van de koetsen worden de contacten met de stalhouder Kuipers en met stalhouder Nieboer onderhouden.
Het beleid is om de komende tijd deze activiteiten voort te zetten.

Beleidskader:

 • Het beheer van fondsen en vermogen is risicomijdend. Ontvangen gelden worden in de eerste plaats gebruikt voor de bescheiden lopende kosten van onder meer stalling. Wanneer hierna nog geld overblijft, of expliciet is verstrekt ten behoeve van een restauratie, dan wordt het aan restauratie besteed.
 • In de tijd tussen het ontvangen van gelden en het besteden ervan wordt dit beheerd op een lopende rekening of een spaarrekening. Met de gelden van de stichting wordt niet gespeculeerd, noch worden ze uitgeleend.
 • Besteding van gelden is alleen aan kosten direct samenhangend met de lopende zaken van de stichting, en na bestuursbesluit, aan restauraties. Besluitvorming over restauraties vindt plaats op basis van offertes.
 • Bestuurders noch vrijwilligers ontvangen enige beloning.

Actuele plannen:

 1. Het doen exploiteren van stalhouderijen kan gestimuleerd worden door het rijden met rijtuigen te promoten en middels activiteiten om arrangementen, routes met advies te ondersteunen en meer bekendheid te geven.
 2. Deze naamsbekend is noodzakelijk voor fondsenverwerving. Geworven gelden zijn niet bedoeld voor het restaureren an sich. De bedoeling is om koetsen weer op de weg te krijgen, en restauratie, en het werven van gelden daarvoor, is een noodzakelijke tussenstap. Restauratie is dus geen einddoel, maar middel.
 3. Het ligt in de bedoeling om de bestaande samenwerking en contacten te blijven onderhouden met organisaties als het Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum, Compagnie tot instandhouding van het Oude Gerij, en andere partijen in ons werkveld.

Concrete doelstellingen voor de komende jaren zijn:

 1. het aantal donateurs vergroten naar 100-150, waaronder een aantal institutionele;
 2. periodiek een koets restaureren, en deze dan weer op de weg (laten) brengen;
 3. het plezier dat de rijtuigen opleveren vergroten door arrangementen te (helpen) creëren en hieraan bekendheid te geven;
Uit a willen we de lopende stichtingskosten als donateursbulletin, stallingskosten van niet gebruikte rijtuigen en kleine restauratieposten bekostigen. Dit kan al met de huidige donaties, maar dit financiële fundament van de stichting willen we graag nader uitbreiden
Voor b zijn we voornamelijk afhankelijk van grotere giften en sponsoring.
Voor c zoeken we structurele samenwerking met geschikte partijen als toeristische samenwerkingsverbanden en historische verenigingen.

Beloningsbeleid:

Er is geen beloning voor bestuursleden of vrijwilligers. Zij krijgen geen vergoeding.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
 1. het bevorderen van dat onderdeel der cultuur, wat betreft de paardentraktie, het gebruik van rijtuigen en wagens;
 2. de bevordering van de onderlinge kontakten en samenwerking met andere groepen op dit terrein in de ruimste zin.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 • Het in stand houden van een collectie inzetbare, authentieke rijtuigen
 • Het daadwerkelijk laten rijden van de koetsen in de provincie Groningen

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

De afgelopen periode hebben we:
 • Fondsen geworven voor nieuwe restauraties
 • Ons jaarlijkse donateurbulletin uitgebracht
 • Een samenwerking aangegaan met Museum Nienoord, borg en nationaal rijtuigmuseum, voor de restauratie en gebruik van één van onze koetsen.
 • Oriënterende gesprekken gevoerd over restauraties.
 • Contacten onderhouden met de stalhouders die onze koetsen laten rijden.
 • Geschouwd en klein onderhoud uitgevoerd.

Contact gegevens


Naam: Stichting De Koetsewagen
Fiscaal nummer: 8048.98.492


Secretariaat: Lageweg 40
9843 TJ Grijpskerk
tel:0594-212702
e-mail: bestuur@koetsewagen.nl

Bestuurssamenstelling:

S.M. Dijkstra (Voorzitter)
J.A. Buiskool (Secretaris)
R. de Vos (Penningmeester)
H. Rijlaarsdam-Sikma
M.J. Stok
R.Prummel
W. van Dijken, (adviseur)